14 สิงหาคม 2562 ชูผลสำเร็จ ศาสตร์พระราชา สร้างฝายชะลอน้ำประยุกต์

ที่มา : http://www.komchadluek.net/news/agricultural/383501
กรมชลฯชูผลสำเร็จศาสตร์พระราชา สร้างฝายชะลอน้ำประยุกต์ ชาวบ้านทำได้เอง ราคาถูก อายุใช้งานนาน-คงทน ต่อยอดระบบสูบด้วยพลังงานแสงอาทิตย์กระจายน้ำแบบน้ำหยด
นายภัทรพล ณ หนองคาย ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง กรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน โดยศูนย์ปฏิบัติการบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ ประสบผลสำเร็จ ในการน้อมนำศาสตร์พระราชา เกี่ยวกับการสร้างฝายชะลอน้ำ มาประยุกต์ใช้กับหลักวิศวกรรมชลประทาน ในการสร้างฝายซอยล์ซีเมนต์ (Soil Cement) ทดแทนฝายหินทิ้งแบบเดิม ซึ่งช่วยลดอัตรารั่วซึม เพิ่มปริมาณน้ำที่เก็บกักในตัวฝาย ราคาถูกกว่าฝายคอนกรีต ก่อสร้างไม่ยุ่งยากชาวบ้านทำเองได้ ที่สำคัญอายุใช้งานยืนยาว โดยนำไปทดลองใช้ในพื้นที่ลุ่มน้ำชีแล้วตั้งแต่ปี 2558 ทั้งนี้ หลังประสบผลสำเร็จในการสร้างฝายซอยล์ซีเมนต์ดังกล่าว ได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำขึ้นเมื่อปี 2559 ที่จ.ขอนแก่น ช่วยเกษตรกรลุ่มน้ำชีใน 5 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น ชัยภูมิ กาฬสินธุ์ มหาสารคาม และร้อยเอ็ด ที่ประสบปัญหาน้ำเป็นประจำ ซึ่งได้มีการพัฒนาสร้างนวัตกรรมช่วยเหลือเกษตรกรให้มีน้ำใช้เพื่อการเกษตรมาต่อเนื่อง ล่าสุดพัฒนาสร้างชุดสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์และระบบกระจายน้ำแบบน้ำหยด พร้อมสร้างสระแบบซอยล์ซีเมนต์ช่วยเหลือเกษตรที่อยู่ในพื้นที่สูงกว่าฝายให้มีน้ำใช้ ผลที่ได้คือ สระแบบซอยซีเมนต์เก็บน้ำ ใช้น้ำได้เต็มประสิทธิภาพ เกษตรกรมีน้ำเพียงพอดูแลพืชสวนพืชไร่ตลอดปี ทำให้ภาวะฝนทิ้งช่วงปีนี้เกษตรกรในพื้นที่ไม่ได้รับผลกระทบใดๆ